Privacybeleid

Cookie-instellingen wijzigen

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Abschnitt „Hinweis zur Verantwortlichen Stelle“ in dieser Datenschutzerklärung entnehmen.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt..

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming.

Analysetools en hulpmiddelen van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan hierbij gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

Oberland IT GmbH
Amselstrasse 7
82467 Garmisch-Partenkirchen, Duitsland

Taakverwerking

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Martin Voigt
Ski & Fietsverhuur e.K.
Zugspitzstrasse 68
82467 Garmisch-Partenkirchen, Duitsland

Telefoon: +49 8821 96 92 990
E-mail: info@bikeverleih-garmisch.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Opslagperiode

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO of art. 9 lid 2 letter a DSGVO als er bijzondere categorieën gegevens worden verwerkt volgens art. 9 lid 1 DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 49 (1) a DSGVO. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatfingerprinting), wordt de gegevensverwerking bovendien uitgevoerd op basis van art. 25 (1) AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij deze op basis van art. 6 lid 1 letter c DSGVO. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

DGD Duitse vereniging voor gegevensbescherming GmbH
Heiko Jonny Maniero
Fraunhoferring 3
85238 Petershausen

Telefoon: +49 (0) 8131-77987-0
E-mail: info@dg-datenschutz.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 (1) DSGVO, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of het intrekken daarvan wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de Borlabs-cookieprovider.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u zelf het Borlabs-cookie verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Meer informatie over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie vindt u op
https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Het gebruik van de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Plugins en tools

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met Google-servers plaats.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokale hosting)

Deze site gebruikt Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome wordt lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding plaats met servers van Fonticons, Inc.

Zie voor meer informatie over Font Awesome het privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

OpenStreetMap


We gebruiken de kaartendienst van OpenStreetMap (OSM).

We sluiten het kaartmateriaal van OpenStreetMap in op de server van de OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat gelijkwaardig is aan het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. Wanneer u de OpenStreetMap-kaarten gebruikt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van de OpenStreetMap Foundation. Hierbij kunnen onder andere uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website worden doorgegeven aan de OSMF. OpenStreetMap kan voor dit doel cookies in uw browser opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken.

Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

6. eCommerce en betalingsproviders

Verwerken van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens met het oog op het tot stand brengen, structureren van de inhoud en het wijzigen van onze contractuele relaties. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van betalingen.

Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de aanbieder van de betalingsdienst om de betaling te verwerken. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 lid 1 letter f DSGVO). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is art. 6 lid 1 letter a DSGVO de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken in het kader van deze website gebruik van de volgende betaaldiensten / payment service providers:

Directe overschrijving

De aanbieder van deze betalingsservice is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”). Met behulp van de “Sofortüberweisung”-procedure ontvangen wij in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u voor de betaalmethode “Sofortüberweisung” heeft gekozen, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, die vervolgens kan inloggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u doorgegeven TAN. Vervolgens stuurt Sofort GmbH ons onmiddellijk een bevestiging van de transactie. Na het inloggen controleert Sofort GmbH ook automatisch uw omzet, de kredietlijn van de geoorloofde debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi. Naast de pincode en het TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonlijke gegevens naar Sofort GmbH verzonden. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en om pogingen tot fraude te voorkomen. Meer informatie over betalen met Sofortüberweisung vindt u op de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna “Mastercard”).

Mastercard kan gegevens overdragen aan haar moedermaatschappij in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Details zijn hier te vinden: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html und https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De verstrekker van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna “VISA”).

Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de gegevensbeschermingswetgeving. Dit betekent dat het niveau van gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk gelijk is aan het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie.

VISA kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

7. Eigen diensten

Behandeling van gegevens van aanvragers

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

Wanneer u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om te beslissen of er een arbeidsverhouding tot stand komt. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (initiëren van een arbeidsrelatie), art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (algemene contractinitiatie) en – als u toestemming hebt gegeven – art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van art. 26 BDSG en art. 6 (1) lit. b DSGVO voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als we je geen werkaanbieding kunnen doen, als je een werkaanbieding afwijst of je sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de door jou verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in het geval van een juridisch geschil. Als duidelijk is dat de gegevens na afloop van de periode van 6 maanden nog nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 letter a DSGVO) of als wettelijke opslagverplichtingen verwijdering in de weg staan.

Boekingen

Op onze website bieden wij een boekingssysteem aan van de aanbieder SKIRENTALRESORTS OHG van Griesser Johannes & Obletter Lukas (Str. Rasciesa 89I-39046 Ortisei | Val Gardena | Zuid-Tirol). Dit systeem draait niet op onze website, maar op de website van Skirentalresorts, die beveiligd is met SSL-encryptie.

Tijdens het boekingsproces worden uw persoonlijke gegevens verzameld. Dit omvat in het bijzonder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, details over lengte, gewicht, skivaardigheden en boekingsperiode, evenals eventuele betalingsinformatie (in het bijzonder creditcardbetaling).

De informatie die u tijdens het boekingsproces verstrekt, wordt alleen gebruikt om uw boeking te vergemakkelijken, voor administratieve doeleinden en om het contract te verwerken. Ze worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van SKIRENTALRESORTS OHG des Griesser Johannes & Obletter Lukas.

Algemene voorwaarden voor gegevensbescherming

Onze Privacyvoorwaarden, die alle vijf versies van de Standaardcontractbepalingen van de EU, de UK International Data Transfer Agreement, het UK Addendum to the EU Standard Contractual Clauses, een UK law order processing agreement en een gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsovereenkomst voor onze leveranciers bevatten, maken automatisch deel uit van elk contract dat met ons wordt aangegaan. Door een ander contract met ons aan te gaan, gaat u automatisch akkoord met de relevante voorwaarden. In detail:
1. EU Standaard Contractuele Clausules 2021/915 tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker:
Wanneer je een in de EU/EER gevestigde contractant van ons bent die namens ons persoonsgegevens verwerkt, door zaken voor of met ons uit te voeren of te verhandelen, stem je automatisch in met de toepasselijkheid van de door ons gepubliceerde Standaard Contractuele Clausules 2021/915. Als wij jouw verwerker zijn, zijn de door ons gepubliceerde Standaard Contractuele Bepalingen 2021/915 ook automatisch van toepassing tussen jou en ons.
2. EU-standaardcontractbepalingen 2021/914 MODULE EEN: Overdracht van controller naar controller:
Wanneer je een contractant van ons bent die gevestigd is in een derde land en persoonsgegevens (beschermd door de GDPR, wetgeving van een lidstaat of wetgeving van de Europese Economische Ruimte) van ons ontvangt als verwerkingsverantwoordelijke en optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, door zaken voor of met ons te doen of af te handelen, stem je automatisch in met de toepasselijkheid van de gepubliceerde Standaard Contractuele Clausules 2021/914 Module Eén. Hetzelfde geldt wanneer u optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en persoonsgegevens aan ons overdraagt als verwerkingsverantwoordelijke.
3. EU-standaardcontractbepalingen 2021/914 MODULE TWEE: Doorgifte van controller naar verwerker:
Wanneer je een contractant van ons bent die gevestigd is in een derde land en persoonsgegevens (beschermd door de GDPR, wetgeving van een lidstaat of wetgeving van de Europese Economische Ruimte) van ons ontvangt als verwerkingsverantwoordelijke en als verwerker optreedt, stem je, door zaken voor of met ons te doen of af te handelen, automatisch in met de toepasselijkheid van de gepubliceerde Standaard Contractuele Clausules 2021/914 Module Twee. Hetzelfde geldt als u optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en persoonsgegevens aan ons overdraagt als verwerker.
4. EU Standaard Contractuele Clausules 2021/914 MODULE DRIE: Doorgifte van Verwerker naar Verwerker:
Wanneer je een contractant van ons bent en wij optreden als verwerker (bijvoorbeeld voor een dochteronderneming of een derde partij), je gevestigd bent in een derde land en internationale doorgiften van persoonsgegevens ontvangt (beschermd door de GDPR, wetgeving van lidstaten of wetgeving van de Europese Economische Ruimte), en je dus een (sub)verwerker bent, stem je door zaken voor of met ons uit te voeren of te verhandelen automatisch in met de toepasselijkheid van de gepubliceerde Standaard Contractuele Clausules 2021/914 Module Drie. Hetzelfde geldt als u optreedt als verwerker en persoonsgegevens aan ons doorgeeft als (sub)verwerker.
5. EU-standaardcontractbepalingen 2021/914 MODULE VIER: Doorgifte van verwerker naar verwerkingsverantwoordelijke:
Wanneer je een contractant van ons bent en wij optreden als verwerker (bijvoorbeeld voor een dochteronderneming of derde partij), je gevestigd bent in een derde land en internationale doorgiften van persoonsgegevens ontvangt (beschermd door de GDPR, wetgeving van lidstaten of wetgeving van de Europese Economische Ruimte), en je een verwerkingsverantwoordelijke bent, stem je door zaken voor of met ons uit te voeren of te verhandelen automatisch in met de toepasselijkheid van de gepubliceerde Standaard Contractuele Clausules 2021/914 Module Vier. Hetzelfde geldt als u optreedt als verwerker en persoonsgegevens aan ons overdraagt als verwerkingsverantwoordelijke.
6. geheimhoudingsovereenkomst en gegevensgeheim voor leveranciers:
Als je een leverancier van ons bent die geen verwerker is, of als je andere en niet-persoonsgebonden gegevens van ons ontvangt, door zaken voor of met ons te doen of te verhandelen, stem je automatisch in met de toepasselijkheid van de gepubliceerde Geheimhoudingsovereenkomst voor leveranciers en gegevensgeheim.
7. geheimhoudingsovereenkomst en gegevensgeheim voor klanten:
Als je een klant van ons bent en er gegevens tussen ons worden uitgewisseld, kunnen we afzonderlijk instemmen met de gepubliceerde geheimhoudingsovereenkomst en het gegevensgeheim voor klanten door middel van een gelijktijdige intentieverklaring. Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst wordt alleen van kracht na een afzonderlijke verklaring van de partijen.
8 Internationale Overeenkomst Gegevensoverdracht (Verenigd Koninkrijk, contractuele taal: Engels)
Als u partij bent bij een contract met ons en de persoonsgegevens die wij aan u doorgeven hebben betrekking op personen die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk of als wij gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk en u zelf gevestigd bent buiten het Verenigd Koninkrijk en persoonsgegevens (beschermd door de GDPR in het Verenigd Koninkrijk of de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk) van ons ontvangt, stemt u door zaken voor of met ons te doen of te verhandelen automatisch in met de toepasselijkheid van de gepubliceerde “International Data Transfer Agreement”.
9 Addendum bij de modelcontractbepalingen voor internationale gegevensoverdracht van de Europese Commissie (Verenigd Koninkrijk, Contractuele taal: Engels)
Als u partij bent bij een contract met ons en de doorgegeven persoonsgegevens betrekking hebben op personen die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk of wij gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk, en u zelf buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent en persoonsgegevens (beschermd door de GDPR of de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk) van ons ontvangt, en u bent reeds de Standaard Contractuele Clausules van de EU met ons overeengekomen, door zaken voor of met ons uit te voeren of te verhandelen, stemt u automatisch in met de toepasselijkheid van het gepubliceerde “Addendum bij de Standaard Contractuele Clausules voor Internationale Gegevensoverdracht van de Europese Commissie”.
10 Gegevensverwerkingsovereenkomst voor het Verenigd Koninkrijk (Contractuele taal: Engels)
Als u een contractuele partner van ons bent en zowel wij als u onze statutaire zetel in het Verenigd Koninkrijk hebben, en u persoonsgegevens verwerkt (beschermd door de GDPR of de Britse wetgeving) namens ons, stemt u automatisch in met de toepasselijkheid van de gepubliceerde “Gegevensverwerkingsovereenkomst voor het Verenigd Koninkrijk” door zaken voor of met ons te doen of te verhandelen. Hetzelfde geldt als u optreedt als gegevensbeheerder en persoonsgegevens aan ons overdraagt als gegevensverwerker.
Een lijst van onze subverwerkers moet afzonderlijk bij ons worden aangevraagd.